SMOOTH BOWL white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

32

32

31.4 cm

31.4 cm

13.7 cm

13.7 cm

2.90 kg

2.90 kg

5.90 lt

5.90 lt

27 cm

27 cm

7 26232 19883 3

7 26232 19883 3

23 23.0 11.5

27 27.2 12.4

23 23.0 11.5

27 27.2 12.4

32 31.4 13.7