SMOOTH BOWL white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

27

27

27.2 cm

27.2 cm

12.4 cm

12.4 cm

2.10 kg

2.10 kg

3.90 lt

3.90 lt

21 cm

21 cm

7 26232 19881 9

7 26232 19881 9

23 23.0 11.5

32 31.4 13.7

23 23.0 11.5

27 27.2 12.4

32 31.4 13.7