PERFETTO pot white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

24

24

24.5 cm

24.5 cm

19.7 cm

19.7 cm

2.30 kg

2.30 kg

6.00 lt

6.00 lt

23 cm

23 cm

1 91942 04659 8

1 91942 04659 8

24 24.5 19.7

29 29.4 23.6

39 38.9 30.8

50 49.5 38.9

29 29.4 23.6