PERFETTO pot white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

39

39

38.9 cm

38.9 cm

30.8 cm

30.8 cm

8.40 kg

8.40 kg

25.10 lt

25.10 lt

41 cm

41 cm

1 91942 04663 5

1 91942 04663 5

24 24.5 19.7

29 29.4 23.6

39 38.9 30.8

50 49.5 38.9

24 24.5 19.7