PERFETTO pot white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

29

29

29.4 cm

29.4 cm

23.6 cm

23.6 cm

3.25 kg

3.25 kg

10.90 lt

10.90 lt

27 cm

27 cm

1 91942 04661 1

1 91942 04661 1

24 24.5 19.7

29 29.4 23.6

39 38.9 30.8

50 49.5 38.9

24 24.5 19.7