MINI SIENA pot

MINI SIENA pot terracotta

MINI SIENA pot terracotta

Tuscany Terracotta Mini pot, frost resistant, porous, 100% natural, no with hole

Galestro Terracotta  Galestro Terracotta
SIENA  SIENA
terracotta</div>  terracotta
11  11
11.3 cm  11.3 cm
9.4 cm  9.4 cm
0.33 kg  0.33 kg
0.50 lt  0.50 lt
- cm  - cm
1 91942 02413 8  1 91942 02413 8

Related products

10terracotta
1011
1010.7
108.7
10terracotta
1011
1011.4
109.6
10terracotta
1011
1010.5
108.5