TALL pot white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

22

22

22.3 cm

22.3 cm

24.0 cm

24.0 cm

2.15 kg

2.15 kg

5.30 lt

5.30 lt

21 cm

21 cm

7 26232 21033 7

7 26232 21033 7

26 25.5 29.0

30 30.6 33.5