TALL pot white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

30

30

30.6 cm

30.6 cm

33.5 cm

33.5 cm

4.60 kg

4.60 kg

13.60 lt

13.60 lt

27 cm

27 cm

7 26232 26292 3

7 26232 26292 3

22 22.3 24.0

26 25.5 29.0